GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Information enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG.

Vi värnar om Din integritet. Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi använder person-uppgifter som vi samlar in, eller som lämnas in till oss. Advokat Lars-Göran Eriksson respektive Advokat Christina Bjelvert-Olsson är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som respektive bolag erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig informa-tion behandlas konfidentiellt. Samtliga medarbetare lyder under strikt sekretess. Vi kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges i detta dokument.

Följande personliga uppgifter kan komma att behandlas:

LAGLIGHET I BEHANDLINGEN

Vi behandlar era uppgifter enligt följande:

RÄTTSLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL

Vi samlar in och behandlar era personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall där vi har ingått ett uppdragsavtal med er, samt för att administrera uppdraget och tillvarata era intressen, i enlighet med dataskyddsförordningen Art 6.1 b). Vi behandlar vidare era uppgifter för att genomföra obligatoriska jävskontroller, samt i vissa fall även penningtvättskontroll enligt dataskydds-förordningen Art 6.1 c). Det är nödvändigt att vi behandlar era personuppgifter för att vi ska kunna träffa avtal om uppdrag, och för att uppfylla gällande lagkrav om identitetskontroll. Ni är inte skyldig att lämna person-uppgifter till oss. Om ni väljer att inte lämna era personuppgifter till oss, kan vi inte åta oss uppdraget eftersom vi i så fall inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi kan vidare komma att, utöver vad som anges ovan, behandla era personuppgifter i den mån vi är skyldiga att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet, enligt dataskyddsförordningen Art 6.1 c).

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Vi kan anlita ett personuppgiftsbiträde som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall komma att läsa person-uppgifter, för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support. Vårt person-uppgiftsbiträde lyder under strikt avtalad sekretess. Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES. Vi kan komma att översända era personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES), dock endast om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan er och någon av oss, eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på er begäran.

MOTTAGARE

Vi kan komma att överföra uppgifter om er till tredje man, såsom domstolar, myndigheter och annan part i ert ärende, för det fall det är nödvändigt för att inom ramen för ett ärende tillvarata era rättig-heter, för att vi ska iaktta era rättigheter och skyldigheter i egenskap av rättsligt ombud för er, eller efter överenskommelse med er, eller för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter.

SÄKERHET

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

ERA RÄTTIGHETER

Ni har rätt att:

Vänligen notera att vi, för att säkerställa att rätt person lämnar in begäran om åtgärd enligt ovan, kommer att göra en identitetskontroll.

ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Advokatpartners hemsida.

KONTAKTINFORMATION

Om ni har frågor kring hur vi behandlar era personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Advokat Christina Bjelvert-Olsson

Advokat Lars-Göran Eriksson